Sunday, June 23, 2024
Home Tags พระบรมสารีริกธาตุ

Tag: พระบรมสารีริกธาตุ

ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ จากสาธารณรัฐอินเดีย

ขอเชิญศาสนิกชนกราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากอินเดีย ที่มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย