Tuesday, January 25, 2022
Home Tags ทักษะในการทำงาน

Tag: ทักษะในการทำงาน

จะผันตัวไปเป็นฟรีแลนซ์ มีทักษะที่จำเป็น 8 ข้อนี้แล้วหรือยัง?

ไม่ว่าในเวลานี้คุณจะกำลังมีความคิดที่จะลาออกจากงานประจำมาเป็นฟรีแลนซ์หรือไม่ อยากให้คุณรู้ว่าคุณควรมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นฟรีแลนซ์ด้วย

โลกการอนาคตที่คุณจำเป็นต้องเชี่ยวชาญสักเรื่อง!

สัปดาห์นี้ยกเอาบางส่วนจากรายงานของ World Economic Forum มาคุยกับคุณผู้อ่าน เป็นส่วนที่พูดถึงอาชีพในอนาคตที่จะมีอยู่ และอาชีพบางส่วนที่จะหายไป

Soft Skills ยุคหลัง COVID-19 สู่ชีวิตการทำงานแบบใหม่

โลกเปลี่ยนไปแล้ว คนจำเป็นต้องเปลี่ยนตามเพื่อให้อยู่รอด ดังนั้น หลัง COVID-19 นายจ้างจะมองหาพนักงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าเดิม จากทักษะดังนี้