Saturday, April 13, 2024
Home Tags ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด

Tag: ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด

เมื่อ Influencer Marketing เริ่มเสื่อมมนต์ขลัง

Influencer คือผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดและขายความน่าเชื่อถือ เมื่อผู้คนรู้ทันว่าความน่าเชื่อถือนั้นมัน "ปลอม" ก็ไม่แปลกที่ตลาด Influencer จะเสื่อมมนต์ขลัง