Friday, July 10, 2020
Home Tags ฐานวิถีชีวิตใหม่

Tag: ฐานวิถีชีวิตใหม่

โลกใบเดิม เพิ่มเติมคือ “New Normal”

อะไรที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมทำให้ชีวิตของคนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เหมือนกับที่ COVID-19 ทำให้ชีวิตของประชากรโลกต้องเปลี่ยนไป จนเกิด New Normal ที่ทุกคนเริ่มคุ้นชิน