Friday, May 24, 2024
Home Tags ชีวิตเกษียณ

Tag: ชีวิตเกษียณ

สร้างเงินบำนาญรายเดือนหลังเกษียณ จากการเป็นผู้ประกันตนม. 40

การออมเงินไว้ใช้ยามชราภาพ เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ตนเองเมื่อถึงวัยที่สิ้นสุดการทำงาน การเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ช่วยคุณได้

นิสัย 9 ข้อนี้ฝึกไว้จะทำให้คุณเป็นอิสระทางการเงิน

อิสระทางการเงินจะส่งผลที่ดีต่อชีวิตเกษียณของคุณ แต่ใช่ว่าทุกคนจะสร้างอิสระทางการเงินได้ นี่คือนิสัย 9 ข้อ ที่จะทำให้คุณมีอิสระทางการเงินและมีชีวิตที่มั่นคง