เช็กปฏิทินก.พ. – มี.ค. ผู้ถือบัตรคนจน เงินอะไรเข้าวันไหนบ้าง

หลังจากที่รัฐบาลอนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาโครงการ “เราชนะ” ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 แล้วนั้น สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะเป็นผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาในส่วนนี้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่หลายคนอาจสงสัยว่าจะได้รับเงินอะไรในวันไหนบ้าง เพื่อจะได้จัดสรรและวางแผนค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้เหมาะสม

1 กุมภาพันธ์ 2564

เงินค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

เป็นค่าใช้จ่ายที่เข้าให้ปกติ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ มีค่าโดยสารดังนี้

  • ค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. และรถไฟฟ้า 500 บาท/คน/เดือน ผู้ที่ได้รับสิทธิ์คือผู้ที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 6 จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม
  • ค่าโดยสารรถทัวร์ บขส. 500 บาท/คน/เดือน ผู้ถือบัตรได้รับสิทธิ์ทุกคน และใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ไม่เกินวงเงิน) นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่าตั๋วโดยสารบขส.
  • ค่ารถไฟ 500 บาท/คน/เดือน ผู้ถือบัตรได้รับสิทธิ์ทุกคน และใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ไม่เกินวงเงิน) นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่าตั๋วโดยสารรถไฟ

เงินช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร

ใช้ซื้อสินค้า ณ ร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกำกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทุกคน และใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ไม่เกินวงเงิน) โดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ มีรายละเอียดดังนี้

  • ผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/ปี ได้รับ 300 บาท/คน/เดือน
  • ผู้ถือบัตรที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาท/ปี ได้รับ 200 บาท/คน/เดือน

เงินช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร “เพิ่มเติม”

เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟสที่ 2 จะเพิ่มวงเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ที่ถือบัตรทุกคน จำนวน 500 บาท/คน/เดือน ระหว่างเดือนม.ค.-มี.ค. 2564 ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม

ได้รับคนละ 45 บาท/คน/3 เดือน ผู้ที่ถือบัตรทุกคนสามารถใช้สิทธิ์โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้กับร้านขายก๊าซที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน (ไม่เกินวงเงิน) ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

5 กุมภาพันธ์ 2564

เงินช่วยเหลือในโครงการเราชนะ งวดที่ 1

เป็นเงินเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 จะจ่ายเป็นรายงวด (ทุกสัปดาห์) ถึงเดือนมี.ค. 2564 รวมทั้งสิ้น 8 งวด วงเงินนี้สามารถนำไปรูดเพื่อซื้อสินค้า บริการ และค่าเช่าได้ โดยไม่สามารถกดเป็นเงินสด วงเงินจะสะสมอยู่ในบัตรจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564 มีวิธีการจ่ายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

  • ผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/ปี ได้รับ 675 บาท/คน/งวด
  • ผู้ถือบัตรที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาท/ปี ได้รับ 700 บาท/คน/งวด

12 กุมภาพันธ์ 2564

เงินช่วยเหลือในโครงการเราชนะ งวดที่ 2

รายละเอียดการจ่ายเงินเหมือนในงวดที่ 1

18 กุมภาพันธ์ 2564

  • ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเดือนละ 230 บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วที่

>> คลิก เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

>> คลิก เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด)

ผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิ์จะต้องสำรองจ่ายเองก่อน หลังจากที่ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะโอนเงินคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกดใช้เป็นเงินสดได้

  • ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ เดือนละ 100 บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วที่

>> คลิก เว็บไซต์การประปานครหลวง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

>> คลิก เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด)

ผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิ์จะต้องสำรองจ่ายเองก่อน หลังจากที่ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะโอนเงินคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกดใช้เป็นเงินสดได้

19 กุมภาพันธ์ 2564

เงินช่วยเหลือในโครงการเราชนะ งวดที่ 3

26 กุมภาพันธ์ 2564

เงินช่วยเหลือในโครงการเราชนะ งวดที่ 4

5 มีนาคม 2564

เงินช่วยเหลือในโครงการเราชนะ งวดที่ 5

12 มีนาคม 2564

เงินช่วยเหลือในโครงการเราชนะ งวดที่ 6

19 มีนาคม 2564

เงินช่วยเหลือในโครงการเราชนะ งวดที่ 7

26 มีนาคม 2564

เงินช่วยเหลือในโครงการเราชนะ งวดที่ 8 (งวดสุดท้ายของโครงการเราชนะ)