รู้ยัง? ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็ลดหย่อนภาษีในปี 2562 ได้

ค่าลดหย่อน คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างหนึ่ง ที่ช่วยทำให้เสียภาษีน้อยลง เมื่อคำนวณภาษีหรืออาจช่วยให้ได้เงินคืนภาษีเพิ่มขึ้น และสำหรับปีนี้มีค่าลดหย่อนภาษีอะไรบ้าง ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า สามารถนำมาคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีในปี 2562 ได้ด้วย

โครงการบ้านหลังแรก

โครงการบ้านหลังแรก 2562 ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท สำหรับคนที่ซื้อบ้านหลังแรกในชีวิตระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2562 ในราคาไม่เกิน 5,000,000 บาท (ถ้าราคาบ้านเกิน 5,000,000 บาท จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนไม่ได้เลย) ค่าลดหย่อนบ้านหลังแรกนี้เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยสามารถใช้สิทธิได้ผ่านการยื่นภาษีตามปกติ แต่ใช้ได้เฉพาะปีภาษี 2562 เพียงปีเดียวเท่านั้น

ค่าซ่อมบ้านน้ำท่วมจากพายุปาบึก

ค่าซ่อมแซมบ้านน้ำท่วม เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุด 100,000 บาท สำหรับคนที่จ่ายค่าซ่อมแซมและค่าวัสดุอุปกรณ์ของบ้านอาคารและคอนโด ที่เกิดจากเหตุน้ำท่วมพายุโซนร้อนปาบึก ซึ่งจะเป็นที่อยู่อาศัย ประกอบกิจการ หรือใช้ประโยชน์อื่นใดก็ได้ โดยต้องเป็นค่าซ่อมแซมที่จ่ายระหว่างวันที่ 3 ม.ค. – 31 มี.ค. 2562

ค่าซ่อมรถน้ำท่วมจากพายุปาบึก

ค่าซ่อมแซมรถน้ำท่วม เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุด 30,000 บาท สำหรับคนที่จ่ายค่าซ่อมแซมรถวัสดุที่เกิดจากเหตุน้ำท่วมพายุโซนร้อนปาบึก โดยต้องเป็นค่าซ่อมแซมและค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่จ่ายระหว่างวันที่ 3 ม.ค. – 31 มี.ค. 2562

ช้อปช่วยชาติ

ช้อปช่วยชาติ (ค่าลดหย่อนช้อปปิ้ง 2561-2562) หรือที่เรียกเต็มๆ ว่า “ค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ” เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุด 15,000 บาท สำหรับค่าซื้อสินค้าและค่าบริการ ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 2561 – 16 ม.ค. 2562 ที่จ่ายให้ผู้ประกอบกิจการขายยางรถที่ผลิตในประเทศ, หนังสือรวมถึง e-book และสินค้า OTOP

ค่าลดหย่อนท่องเที่ยว

ค่าลดหย่อนท่องเที่ยว ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่จ่ายจริงสูงสุด 20,000 บาท สำหรับจังหวัดรอง และอาจลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท สำหรับจังหวัดหลัก ทั้งเมื่อรวมใช้สิทธิทั้งจังหวัดรองและจังหวัดหลัก ต้องไม่เกิน 20,000 บาท สำหรับค่าบริการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ (ค่าแพ็คเกจทัวร์) ค่าที่พักในโรงแรม รีสอร์ท หรือโฮมสเตย์ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2562 แม้จะใช้คำว่า “ค่าการเดินทางท่องเที่ยวฯ” แต่สิทธิประโยชน์นี้ไม่ได้รวมถึงค่าเดินทาง เช่น ค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าเครื่องบิน แต่อย่างใด

ค่าลดหย่อนสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา

ค่าลดหย่อนสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่จ่ายจริงสูงสุด 15,000 บาท สำหรับค่าซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2562 ที่จ่ายให้ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา

ค่าลดหย่อน OTOP

ค่าลดหย่อน OTOP ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่จ่ายจริงสูงสุด 15,000 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า OTOP ของไทย ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2562

ค่าลดหย่อนหนังสือและ e-book

ค่าลดหย่อนหนังสือและ e-book ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่จ่ายจริงสูงสุด 15,000 บาท สำหรับค่าซื้อหนังสือและ e-book ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562 ที่จ่ายให้ผู้ประกอบการกิจการขายหนังสือและ e-book

ข้อมูลจาก www.itax.in.th