คนเริ่มทำงานลดหย่อนภาษีดีเหมือนมีเงินเก็บ


หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เริ่มทำงานและอยากวางแผนภาษีเพื่อให้เสียภาษีแบบคุ้มค่าที่สุด ทุกวันนี้มีช่องทางการลงทุนที่หลากหลาย แต่หากต้องการได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีในแต่ละปีด้วย ทางเลือกแรก คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และทางเลือกถัดมา ที่เป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนระยะยาวเพื่อความมั่นคงในอนาคต ได้แก่ กองทุนรวมคู่แฝด นั่นคือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากจะได้สะสมเงินออมในแต่ละเดือนแล้ว ยังได้เงินในส่วนสมทบจากนายจ้าง (บริษัท) อีกด้วย อีกทั้งเงินสะสมในแต่ละปีก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 10,000 บาทแรกจะลดหย่อนตามจำนวนที่จ่ายจริง ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 490,000 บาท เป็นเงินที่ได้รับยกเว้นภาษี โดยนำไปหักจากเงินได้พึงประเมินก่อนหักค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริง

ในส่วนกองทุน SSF เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมาทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่สิ้นสุดลงในปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้มีรายได้และผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยทำงานมีการออมระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเต็มที่

เนื่องจากกองทุน SSF มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ได้ทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนดัชนี ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ดังนั้น ต้องพิจารณานโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผลงานของผู้จัดการกองทุน รวมถึงผลตอบแทนย้อนหลังของแต่ละกองทุนเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนหรือใกล้เคียงกัน โดยกองทุนรวมที่ดีควรสร้างผลตอบแทนให้สามารถเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอ

อีกทั้ง เนื่องจากกองทุนดังกล่าวมีเงื่อนไขในการซื้อขายที่มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป จึงต้องพิจารณาให้ละเอียด เพราะหากผิดเงื่อนไขลงทุนก็จะถูกปรับตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร อีกทั้ง เมื่อลงทุนไปแล้วต้องถือหน่วยลงทุนในระยะยาว จึงต้องมีเงินเย็นเพื่อนำมาลงทุน และมีวินัยพร้อมที่จะลงทุนระยะยาว

สำหรับการวางแผนภาษีผ่านการลงทุนกองทุน SSF สามารถรับสิทธิประโยชน์ได้ 2 ต่อ

ต่อที่ 1 เงินลงทุนกองทุน SSF สามารถหักเป็นค่าลดหย่อนได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับการออมเพื่อเกษียณอื่น ๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

ต่อที่ 2 ผู้ลงทุนจะได้รับกำไรจากการขายกองทุน SSF ก็ต่อเมื่อขายคืนหน่วยลงทุนได้ในราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมาในตอนแรก กรณีที่ซื้อและถือกองทุนดังกล่าว จนครบกำหนดตามเงื่อนไขการลงทุน กำไรจากการขายหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นภาษี

ที่มา www.scb.co.th