7 ความเชี่ยวชาญที่ “สายบริหาร-ตลาด” ต้องการตัว


วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) ชี้เป้า 7 ความเชี่ยวชาญในสายบริหาร และสายการตลาดมาแรงครึ่งปีหลัง อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์การตลาด นักวางแผนการเงิน นักการตลาดดิจิทัล

สำหรับในช่วงครึ่งปีหลังปี 2566 นี้ มีหลายอาชีพที่กำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดการ และการตลาด ซึ่งเป็นสายที่มาแรงตลอดกาลและต้องการบุคลากรที่ครบเครื่องทั้งซอฟต์สกิลและฮาร์ดสกิล เพื่อรับมือกับเทรนด์เศรษฐกิจใหม่ ๆ ที่ไม่อาจคาดเดาได้ในอนาคต ได้แก่

  1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Specialist) ที่ต้องมีความสามารถทั้งในด้านการคัดเลือกคนเข้าทำงาน การพัฒนาบุคลากรให้สามารถผลิตผลงานได้อย่างมีคุณภาพ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานในองค์กรการควบคุมดูแลนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลให้ตอบโจทย์องค์กร ดูแลด้านสวัสดิการ รวมถึงดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุข และอยู่กับองค์กรได้ในระยะยาว
  2. นักวิเคราะห์การตลาด (Market Analysis) ที่ต้องเข้าใจตลาด สินค้า และพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง เพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับฐานข้อมูล และนำมาวางแผนทำการตลาดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงและตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด
  3. นักวางแผนการเงิน (Financial Planner) ที่มีความรู้ด้านการเงินอย่างครอบคลุม สามารถให้คำแนะนำการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงแนะนำกลยุทธ์ในการลงทุนพร้อมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างมืออาชีพ
  4. นักบริหารและจัดการกลยุทธ์ (Strategic Management) ที่ต้องมีความเข้าใจทุกมิติขององค์กร เพื่อนำมากำหนด และพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ โดยจะต้องมีความสามารถในการเชื่อมโยงกันระหว่างแผนการทำงานและกระบวนการทำงาน เพื่อกำหนดทิศทางองค์กรให้มีการดำเนินงาน ที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  5. นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) อีกหนึ่งอาชีพยอดฮิตที่หลายองค์กรต้องการตัว เพื่อเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่บนโลกออนไลน์ ซึ่งต้องมีความสามารถด้านการใช้สื่อออนไลน์ ยิ่งถ้ารู้จักและใช้งานได้หลากหลายสื่อ ยิ่งเป็นที่แย่งชิงในตลาดแรงงาน ที่สำคัญ ถ้ามีทักษะการวิเคราะห์ตลาดที่เฉียบคมแล้ว ยิ่งเพิ่มความได้เปรียบ
  6. ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ (Management Consultant) มุ่งเน้นงานด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องที่มีความเฉพาะทาง มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถคิด วิเคราะห์ และวางแผนในการวางระบบ กำหนดนโยบาย คิดกลยุทธ์ หรือแม้แต่การวางโครงสร้างองค์กร
  7. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ที่ในปัจจุบันต้องมีความสามารถในการออกแบบธุรกิจ คิดต่าง รู้จักการสร้างตัวตน สร้างแบรนด์และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่แปลกใหม่ ควบคู่ไปกับการมีความคิดเชิงระบบ มีภาวะผู้นำ มองการณ์ไกลก้าวทันกลธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความรู้ในการลงทุน กล้าเสี่ยง โดยสามารถนำทุกองค์ประกอบมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการสู่ตลาดได้อย่างประสบความสำเร็จ

CMMU พร้อมเดินหน้าส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้ผู้ที่สนใจเลือกเรียนได้ในหลากหลายสาขาตามความชอบและความถนัด ทั้งหลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรอินเตอร์ ออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ของ CMMU https://admission.cm.mahidol.ac.th/onlineadmission/link/op/ 

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ [email protected]