โลจิสติกส์สีเขียว สร้างได้ไม่เพิ่มต้นทุน เสริมเศรษฐกิจชาติยั่งยืน


ปัจจุบันทั่วโลกตื่นตัวเตรียมพร้อมวัดและประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์อย่างกว้างขวางในทุกกิจกรรม ซึ่งรวมถึงระบบโลจิสติกส์ (Logistic) ที่เปรียบเสมือน “สายโลหิต” ของการเดินทางของสินค้าให้เปลี่ยนเป็น “สีเขียว” (Green) หรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เป็นกำลังสำคัญในการทำงานวิจัยเพื่อการวางระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย กล่าวว่า “โลจิสติกส์สีเขียว” (Green Logistic) สามารถสร้างได้โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุน เพียงอาศัยการวางระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า

โดยมองว่าปัจจุบันส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกันแต่เรื่องการใช้พลังงานทดแทน แต่ไม่ได้มุ่งไปที่สาเหตุสำคัญของการสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุ ที่มาจากการวางระบบโลจิสติกส์ที่ไม่รัดกุม เช่น การขนส่งเที่ยวเดียว แต่ต้องเสียพลังงานตีรถเที่ยวเปล่ากลับ เป็นต้น

ซึ่งหากทำได้จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้เหลือเท่าที่จำเป็นได้เป็นอย่างมากในทุกการประกอบการ ภายใต้หลักการ “ส่งรอบเดียวแต่ประหยัดและทั่วถึง” (Pool Resources) โดยทำเส้นทางให้เป็นวงกลม และผ่านจุดกระจายสินค้าที่สำคัญ (Hub) เพื่อส่งต่อไปยังที่ต่าง ๆ

นอกจากนี้การเก็บสินค้าเพื่อรอจำหน่าย (Stock) ไว้มากเกินไป นับเป็นการสิ้นเปลืองทั้งทรัพยากร และพลังงานที่จะต้องสูญเสียไปกับการจัดหาบรรจุภัณฑ์ในการจัดเก็บ อีกทั้งแรงงานที่จะต้องคอยควบคุมดูแลการจัดเก็บรักษาและส่งต่อสินค้าคงคลัง (Inventory Management) ฯลฯ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาบริหารจัดการกันใหม่ภายใต้แนวคิด “Lean” หรือลดปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้เหลือเท่าที่จำเป็น หรือ “ใช้ตามจริง” ต่อ “นโยบาย BCG ส่งเสริมเศรษฐกิจชาติ”

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า เป็นแนวทางที่รัฐออกแบบไว้ดีแล้ว ต้องการเพียงทำให้เกิด “ความยั่งยืน” ซึ่ง “โลจิสติกส์สีเขียว” (Green Logistic) จะช่วยเป็นกำลังเสริม เริ่มต้นได้ตั้งแต่ระดับชุมชน

มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทำหน้าที่ “ปัญญาของแผ่นดิน” ตามปณิธานฯ เพื่อมอบองค์ความรู้ เปิดประตูสู่แสงสว่างแห่งปัญญา ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ tonkit360@tonkitmedia.co