Tuesday, April 16, 2024
Home Tags โรงพยาบาลมาตรฐานสากล

Tag: โรงพยาบาลมาตรฐานสากล

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ผ่านการรับรองจาก GHA หน่วยงานระดับโลก

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ รพ.บำรุงราษฎร์ ผ่านการรับรองจาก GHA หน่วยงานระดับโลก ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการแพทย์และด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาตรฐานสากล