Thursday, October 5, 2023
Home Tags เด็กเล็ก

Tag: เด็กเล็ก

Car Seat คุณค่าที่มากกว่ามูลค่า ความปลอดภัยที่ลูกหลานคู่ควร

Car Seat กลายเป็นกฎหมายในบ้านเราเรียบร้อยแล้ว ราคาที่ต้องจ่ายอาจจะสูงตามคุณภาพและมาตรฐาน แต่มันก็ซื้อความปลอดภัยและคุณค่าของชีวิตบุตรหลานของคุณได้เช่นกัน

Homeschool การศึกษาทางเลือก ตอบโจทย์ชีวิตในยุค COVID

พัฒนาการของลูกช่วงปฐมวัยเป็นเรื่องสำคัญ เด็กวัยนี้ไม่เหมาะกับการเรียน online จึงให้ลูกเรียน "Homeschool" ได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียน มีความสุขกับทุกกิจกรรม

สำคัญอย่างไร ที่ต้องปลูกฝังให้ลูกน้อยเห็นคุณค่าและนับถือตัวเอง

การปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้จักคุณค่าและมีความนับถือตัวเองตั้งแต่ยังเด็กนั้น สำคัญอย่างมากต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

คำแนะนำในการสร้างครอบครัว คิดจะมีลูกเงินต้องพร้อม

คุณควรเตรียมการเงินของคุณให้พร้อมขนาดไหนหากจะมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวเพิ่มขึ้นมา เพราะครอบครัวจะไม่ใช่ครอบครัว ถ้าคุณดูแลลูกให้มีคุณภาพไม่ได้

“เด็กเล็ก” จ้องจอ “มือถือ-แท็บเล็ต” นานๆ ส่งผลต่อการพูดได้

ผลการศึกษาพบว่า การปล่อยให้เด็กเล็กเล่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเป็นเวลานานๆ ส่งผลให้เด็กพูดช้ากว่าปกติ