Friday, July 19, 2024
Home Tags เขื่อนจีน

Tag: เขื่อนจีน

แล้งแรง ไทยกระทบหนักแม้อยู่ในฤดูฝน

หลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ที่แม้ว่าได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้ว