Thursday, June 13, 2024
Home Tags การใช้งานมือถือ

Tag: การใช้งานมือถือ

5 แอปฯ ติด smartphone ลูก ตัวช่วยควบคุมการใช้งานมือถือเด็กเล็ก

แอปฯ เหล่านี้มีประโยชน์สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างในการดูแลบุตรหลานใช้งานโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา แต่ต้องการให้ทุกอย่างอยู่ในการควบคุม