รวมมาตรการเยียวยา “พักชำระหนี้-สินเชื่อ” จากสถาบันการเงินต่าง ๆ

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนที่มีภาระต้องผ่อนชำระหนี้ ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงก์ชาติ) จึงออกประกาศให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน (ผู้ให้บริการทางการเงิน) เร่งช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อหวังบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด-19

โดยประกาศขยายเวลาให้ ลูกหนี้รายย่อยสมัครรับความช่วยเหลือได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2564 (จากเดิมที่ครบกำหนดในวันที่ 31 ธ.ค.2563) โดยลูกหนี้สามารถสมัครขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเอง หรือนายจ้างหรือเจ้าของกิจการสมัครขอรับความช่วยเหลือแทนลูกหนี้ได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง เพื่อให้การขอรับความช่วยเหลือของลูกหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์

สำหรับมาตราการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ขั้นต่ำของสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้ดำเนินไปตามที่แบงก์ชาติกำหนดไว้ ดังนี้ (ตามรูปประกอบด้านล่าง)

ทั้งนี้ หลังจากแบงก์ชาติมีประกาศดังกล่าวออกมา เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2564 ส่งผลให้ธนาคารต่าง ๆ ปล่อยมาตรการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ และการขอสินเชื่อต่าง ๆ ออกมา ซึ่ง Tonkit360 รวบรวมข้อมูลจากธนาคารต่าง ๆ มาไว้ที่นี่แล้ว

ธนาคารออมสิน

มาตรการลด-พักชำระหนี้สำหรับลูกค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) 28 จังหวัด ประกอบด้วย ตาก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี ตราด ชุมพร ระนอง และกรุงเทพมหานคร

ส่วนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 แต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดง สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้เช่นกัน โดยธนาคารจะพิจารณาเป็นรายกรณี

ความช่วยเหลือ

 • พักชำระเงินต้น
 • พัก / ลดดอกเบี้ย (แล้วแต่กรณีความรุนแรงของผลกระทบ)
 • ระยะเวลาพักชำระหนี้ 3-12 เดือน (แล้วแต่กรณีความรุนแรงของผลกระทบ)

ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ : เว็บไซต์ ธ.ออมสิน << คลิกได้เลย

มาตรการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย (ขยายเวลาถึง มิ.ย.64 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด)

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือสินเชื่อฉุกเฉิน โดยเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน

ความช่วยเหลือ

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10,000 บาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10 % ต่อเดือน
 • ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี
 • ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรกไม่มีหลักประกัน

ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ : แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.2564 เป็นต้นไป

มาตรการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก (ขยายเวลาถึง มิ.ย.64 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด)

สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำ รวมถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภัยทางเศรษฐกิจ และภัยทางธรรมชาติ

ความช่วยเหลือ

 • วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.35% ต่อเดือน
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ : แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.2564 เป็นต้นไป

มาตรการสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน (ขยายเวลาถึง มิ.ย.64 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด)

สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจ SMEs  ภาคการผลิต การบริการ และการพาณิชย์ รวมถึง Social Enterprise ที่ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความช่วยเหลือ

 • ขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่ม 5,000 ล้านบาท (วงเงินรวมโครงการ 10,000 ล้านบาท)
 • วงเงินสินเชื่อกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดินของราชการ
 • อัตราดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้
 • ระยะเวลาชำระกู้สูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยต้องชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน ชำระหนี้คืนเงินต้นภายใน 3 ปี

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือ SMEs ภาคท่องเที่ยว (ขยายเวลาถึง มิ.ย.64 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด)

สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจ SMEs ในภาคการท่องเที่ยว อาทิ ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว ธุรกิจบริการที่พัก ที่ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความช่วยเหลือ

 • วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี
 • ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี

โครงการ Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย (ขยายเวลาถึง มิ.ย.64 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด)

สำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และ Supply Chain โดยมีวงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท

ความช่วยเหลือ

 • สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ต่อรายไม่เกิน 100 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี

ธนาคารกรุงไทย

มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 สำหรับลูกค้าบุคคล (1 ม.ค.- 30 มิ.ย.64)

ความช่วยเหลือสินเชื่อบุคคล

 • ประเภทวงเงินหมุนเวียน : เปลี่ยนเป็นวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา (Term Loan) 48 งวด หรือขยายระยะเวลาได้ตามความสามารถในการชำระหนี้
 • แบบกำหนดระยะเวลา : ลดการผ่อนชำระลง 30% จากการผ่อนชำระตามสัญญากู้เดิม นานสูงสุด 6 เดือน

ความช่วยเหลือสินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อ Home for Cash, สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน)

 • พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 3 เดือน หรือลดค่างวดโดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ระยะที่ 2
 1. ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เช่น ธุรกิจสายการบิน, ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจที่ปิดกิจการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ เป็นต้น
 2. ลูกค้าที่มีสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร
 3. ลูกค้าที่มีประวัติการชำระปกติ ก่อนวันที่ 1 มี.ค.2563

ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ : เว็บไซต์ ธ.กรุงไทย << คลิกได้เลย 

โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง เน้นการให้ช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจ (วันนี้ – 31 ธ.ค.64)

สำหรับลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารมากกว่า 1 แห่ง และมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกธนาคาร ตั้งแต่ 50-500 ล้านบาท โดยเป็นลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและวิกฤตโควิค-19 ซึ่งธนาคารจะพิจารณาเงื่อนไขตามความสามารถของลูกค้า

ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจ

 • ลดค่างวดการผ่อนชำระตามความสามารถของลูกค้า
 • ยืดระยะเวลาการปลอดชำระ ขยายระยะเวลาชำระหนี้ และทบทวนการใช้วงเงินที่เหลืออยู่ตามความเหมาะสม
 • เสริมสภาพคล่องให้แก่ลูกค้าที่มีศักยภาพ มีความตั้งใจในการทำธุรกิจ มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน โดยธนาคารจะพิจารณาประกอบกับประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมา และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
คุณสมบัติลูกค้าธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ
 1. เป็นลูกค้านิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารมากกว่า 1 แห่ง และมีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทุกธนาคาร ตั้งแต่ 50-500 ล้านบาท
 2. ไม่เป็นหนี้เสีย ณ วันที่ 1 ม.ค.2563 หรือเป็นหนี้เสียกับธนาคารบางแห่ง ตั้งแต่ 1 ม.ค.2562 แต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สงครามการค้า และภัยธรรมชาติ โดยยังคงมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้
 3. ไม่ได้ถูกเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเว้นแต่เจ้าหนี้ยอมถอนฟ้อง

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ : เว็บไซต์ธ.กรุงไทย << คลิกได้เลย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ / เกษตรกรรายย่อย

ความช่วยเหลือ

 • วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 10% ต่อเดือน
 • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน
 • ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน

โครงการสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan : SL) สำหรับบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ความช่วยเหลือ

 • วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ใน 3 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate : MRR) **ปัจจุบัน MRR ของ ธ.ก.ส. อยู่ที่ร้อยละ 6.5 ต่อปี
 • สิ้นสุดการจ่ายเงินกู้วันที่ 30 มิ.ย.2564

โครงการสินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด  สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการกลับไปประกอบอาชีพในภูมิลำเนาบ้านเกิด

ความช่วยเหลือ

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อรายเป็นไปตามความจำเป็น หรือแผนงานโครงการ
 • กรณีเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปีในเดือนที่ 1-3 ตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR
 • กรณีเพื่อเป็นค่าลงทุน คิดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 ร้อยละ 4 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR
 • สิ้นสุดการจ่ายเงินกู้วันที่ 30 มิ.ย.2564

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

4 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผ่าน “โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564”

มาตรการที่ 9

สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมหรืออยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส. ที่มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้

ความช่วยเหลือ : ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.พ.-ก.ค.2564) 

ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ : แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรกผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 15-29 ม.ค.2564

มาตรการที่ 10

สำหรับลูกหนี้สถานะ NPL และลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้

ความช่วยเหลือ : ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.พ.-ก.ค.2564) 

ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ : แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรก ผ่าน Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.-26 ก.พ.2564

มาตรการที่ 11

สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส. มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้

ความช่วยเหลือ : ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.พ.-ก.ค.2564)

ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ : แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรก ผ่าน Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 1-26 ก.พ.2564  

มาตรการที่ 12

สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อประเภทแฟลต

ความช่วยเหลือ : 1.ได้ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 70% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนหรือไม่เกินมิ.ย.2564 หรือ 2.พักชำระหนี้ถึงมิ.ย.2564 ในกรณีที่ได้รับผลกระทบทำให้รายได้ไม่เพียงพอในการชำระหนี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ : ยื่นคำขอเข้ามาตรการระยะแรกได้ที่สาขาทั่วประเทศภายในวันที่ 31 มี.ค.2564

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

มาตรการพักหนี้อุ่นใจ เติมเงินใหม่ไปต่อ

สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมี 2 มาตรการในการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

มาตรการพักชำระหนี้เดิม

ความช่วยเหลือ 

 • พักชำระหนี้เงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค.2564 ขึ้นอยู่กับผลกระทบของลูกค้าแต่ละราย

มาตรการเติมเงินใหม่

ความช่วยเหลือ 

 • สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash : วงเงินกู้สูงสุดถึง 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ต่อปีใน 2 ปีแรก ระยะผ่อนชำระนานสูงสุด 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน :  อัตราดอกเบี้ย นิติบุคคล 2.875%ต่อปี นาน 3 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท และบุคคลธรรมดา 4.875%ต่อปี นาน 3 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด  7 ปี