“สอบก.พ.” ด่านแรกสู่ “อาชีพมั่นคง” ในหน่วยงานราชการ

เมื่อการหางานในยุคนี้ไม่ได้หากันง่าย ๆ การเพิ่มแต้มต่อให้กับตนเองจึงเท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสได้งานมากขึ้น ซึ่งการ “สอบก.พ.” เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการหางานด้วยเช่นกัน

โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือสำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลตามระดับวุฒิการศึกษาเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ทุกต้นปี เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการต่อไป

ด่านแรกสู่การสมัครงานในหน่วยงานราชการ

การสอบก.พ. ถือเป็นด่านแรกสำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครงานในหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยแบ่งการสอบด้วยกัน 3 ขั้นตอนดังนี้

  • สอบภาค ก. เป็นการทดสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป  (สอบข้อเขียน)
  • สอบภาค ข. เป็นการทดสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนตามวิชาชีพที่ศึกษามา)
  • สอบภาค ค. เป็นการทดสอบขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสอบคัดเลือก (สอบภาคปฏิบัติ / สอบสัมภาษณ์)

หากใครต้องการเข้ารับการบรรจุงานในหน่วยงานราชการ ก็จำเป็นต้องผ่านการสอบภาค ก. ให้ได้ก่อนในด่านแรก ซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบการสอบ 2 แบบ การสอบประจำปี (Paper & Pencil)  และการสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) โดยข้อมูลจากสำนักงาน ก.พ. ระบุว่าสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งการสอบแบบ e-Exam นั้นจะเปิดสอบเฉพาะระดับปริญญาตรี และปริญญาโทเท่านั้น

ทั้งนี้ ระดับการศึกษาที่สามารถสมัครสอบกพ.ได้ มีดังนี้ 

  • ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) / อนุปริญญา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ระดับวุฒิปริญญาตรี
  • ระดับวุฒิปริญญาโท

เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

การสอบก.พ.ภาค ก. จะเป็นด่านสำคัญที่ชี้วัดว่าจะได้ผ่านเข้าไปจนถึงการสอบสัมภาษณ์หรือไม่ ดังนั้น หากเตรียมตัวมาดี รู้ว่าข้อสอบต้องวัดความรู้ด้านใดบ้าง โอกาสที่จะทำคะแนนผ่านเกณฑ์ก็เป็นไปได้สูง ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเข้ามาใหม่ โดยคะแนนรวม 200 คะแนน ประกอบด้วย

วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (ปรับเปลี่ยน) 100 คะแนน

ข้อสอบในวิชานี้จะแบ่งออกเป็น 3 หมวดด้วยกัน

การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ

การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างคำ ข้อความหรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ

การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (เพิ่มใหม่) 50 คะแนน

วิชาที่เพิ่มเข้ามาใหม่นี้เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

วิชาภาษาอังกฤษ (คงเดิม) 50 คะแนน

การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ จะมีข้อสอบ 25 ข้อ ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค ที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน (ข้อความ / บทความ) และวัดความรู้ความสามารถด้านการเขียน

หน่วยงานที่รับสมัครด้วยผลสอบก.พ.

หากไม่แน่ใจว่ามีหน่วยงานราชการใดบ้างที่ต้องยื่นหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. (ผลสอบก.พ.) สามารถเข้าไปดูได้ที่ สำนักงาน ก.พ. ซึ่งหากหน่วยงานใดเปิดรับสมัครจะมีแจ้งให้ทราบดังตัวอย่างด้านล่างนี้

และเมื่อคลิกเข้าไปตรงตำแหน่งที่เปิดรับสมัครจะพบกับรายละเอียดว่าหน่วยงานนั้น ๆ รับสมัครงานในตำแหน่งใด จำนวนกี่ตำแหน่ง

เมื่อคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของตำแหน่งงาน จะพบว่างานดังกล่าวมีอัตราจ้างหรือเงินเดือนเท่าใด พร้อมทั้งระบุรายละเอียดวุฒิการศึกษาที่ต้องการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู้ที่จำเป็นในการสอบแข่งขัน เป็นต้น

การรับสมัครในปี 2564

สำหรับในปี 2564 สำนักงานก.พ. เปิดรับสมัครสอบ e-Exam ที่เว็บไซต์ https://job2.ocsc.go.th/  จำนวน 40,998 ที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.64 และจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 28 ม.ค.64 แต่หากมีผู้สมัครเต็มทุกที่นั่งสอบจะปิดรับสมัครทันที

โดยแบ่งเป็น 6 รอบสอบ (เดือนเม.ย.64) รอบละ 6,833 ที่นั่ง ซึ่งระดับปริญญาโทมี 1 รอบสอบ (3 เม.ย.64) และระดับปริญญาตรีมี 5 รอบสอบ (4 เม.ย.64 / 5 เม.ย.64 / 6 เม.ย.64 / 7 เม.ย.64 / 8 เม.ย.64) ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 รอบสอบเท่านั้น และต้องชำระเงินภายในวันเวลาที่กำหนด ไม่เช่นนั้นระบบจะยกเลิกการจองรอบสอบดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

ดังนั้น หากใครยังไม่สามารถเลือกรอบสอบได้เนื่องจากที่นั่งสอบเต็มทุกรอบสอบ อย่าเพิ่งถอดใจแต่ให้หมั่นตรวจสอบรอบสอบที่ว่าง ในกรณีที่มีผู้ถูกตัดสิทธิ์เพราะชำระเงินไม่ทันเวลา 

สำหรับผู้ที่สมัครสอบได้สำเร็จ และไปสอบตามรอบสอบของตนเองแล้ว ให้ติดตามการประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านในวันที่ 28 พ.ค.64 ได้ทางเว็บไซต์ https://job2.ocsc.go.th/ หรือ https://job.ocsc.go.th/ ซึ่งหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. นั้น ไม่ได้มีการกำหนดอายุแต่อย่างใด จึงมีผลใช้ได้ตลอดไป จนกว่าสำนักงานก.พ. จะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอื่น

ข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนopendurian.comประกาศผลสอบ