“จัดคอนเสิร์ต” ตามมาตรการรัฐฯ ปลอด COVID-19

แม้ว่าสถานการณ์ COVID-19 (โควิด-19) ในบ้านเราจะคลี่คลายมากขึ้น แต่ยังไม่สามารถวางใจได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ยิ่งอยู่ในที่ชุมชนซึ่งมีผู้คนจำนวนมาก ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อมากขึ้นเป็นเท่าตัว

โดยเฉพาะ “การจัดคอนเสิร์ต” ที่มีการรวมตัวกันของเหล่าแฟนคลับ คนดู จนเกิดความแออัดยัดเยียด ทำให้หลายคนหวั่นใจว่าหากมีใครติดเชื้อโควิด-19 ขึ้นมา และไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อไปแล้ว ก็อาจกลายเป็น Super Spreader ได้โดยไม่รู้ตัว เหมือนเช่นกรณีสนามมวยลุมพินีที่เคยทำปั่นป่วนทั่วประเทศมาแล้ว

ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีการผ่อนคลายการบังคับใช้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระยะที่ 4 สำหรับการแสดงดนตรี คอนเสิร์ต นาฏศิลป์ เมื่อช่วงกลางเดือนมิ.ย. 2563 เพื่อให้ผู้คนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกตินั้น ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขไว้อย่างละเอียด

โดยมีแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของสถานที่, ผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงาน ซึ่ง Tonkit360 สรุปรายละเอียดมาไว้ที่นี่แล้ว เพื่อที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ให้มากที่สุด

1. แนวทางปฏิบัติสําหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของสถานที่

 • มีระบบการคัดกรองผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมงาน หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป แจ้งงดให้บริการ และแนะนําไปพบแพทย์
 • กำหนดให้ผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมงาน นักแสดง สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นนักแสดง นักร้อง นักดนตรี ให้ถอดหน้ากากในช่วงเวลาแสดงหรือร้องเพลงได้ 
 • จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จําเป็นสําหรับผู้ให้บริการ เช่น ถุงมือ Face shield เป็นต้น
 • จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สําหรับทําความสะอาดมือไว้บริการบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 
 • ทำความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน ด้วยน้ำยาทําความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์(น้ำยาฟอกขาว) 0.1% โดยเน้นจุดที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน และทำความสะอาดห้องส้วมทุก 2 ชั่วโมง
มาตรการเพื่อเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม
 • รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ในบริเวณที่จัดงาน บริเวณรอเข้างาน จุดลงทะเบียน และห้องรับรองทีมงาน นักแสดงหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • กําหนดจุดและบริเวณที่นั่ง/ยืนของผู้เข้าร่วมงานให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
 • จัดให้มีระยะห่างระหว่างเวทีกับบริเวณที่นั่ง/ยืนของผู้เข้าร่วมงานอย่างน้อย 5 เมตร

2. แนวทางปฏิบัติสําหรับผู้จัดงาน

 • มีระบบการคัดกรองผู้ให้บริการ/ผู้แสดง ผู้ร่วมงาน นักข่าว จัดเตรียมจุดคัดกรอง จุดลงทะเบียน และจัดระยะห่างตามมาตรการกําหนด รวมถึงจัดพนักงานทําความสะอาดเพียงพอ
 • ให้ผู้ให้บริการ ผู้แสดง พนักงานจัดสถานที่ ช่างแต่งหน้า ช่างไฟ นักดนตรี ผู้ร่วมงาน นักข่าวสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จําเป็น รักษาระยะห่างระหวางผู้เข้าชมงานอย่างน้อย 1 เมตร
 • จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สําหรับทําความสะอาดมือไว้บริการบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
 • จัดให้มีมาตรการลดการสัมผัส เช่น เตรียมอุปกรณ์ส่วนตัว (ไมโครโฟน Head set) ให้เพียงพอกับผู้ที่ต้องใช้ การลงทะเบียนเข้างานผ่าน QR Code งดการจับมือกับศิลปิน นักแสดง ปรับเปลี่ยนการจําหน่ายของที่ระลึกแบบออนไลน์ นักแสดงควรนําอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมา หรือมีมาตรการทําความสะอาดกรณีใช้สิ่งของร่วมกัน
 • ปรับรูปแบบการจัดการแสดงและจัดให้มีมาตรการรักษาระยะห่าง เช่น ใช้ระบบการแสดงดนตรีออนไลน์ (Streaming) เข้ามาเพิ่มเติม จํากัดจํานวนนักดนตรี จัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม (Private group) หรือจัดเวที/สถานที่จัดงานแบบเรียบง่ายเพื่อลดระยะเวลาการเตรียมสถานที่และรื้อถอน
 • งดจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสหรือใกล้ชิดหรือกิจกรรมที่ทําให้เกิดการรวมตัวของประชาชน เช่น การจับมือ การถ่ายรูปหมู่ และจัดให้มีระบบการตรวจสอบจุดที่มีการรวมกลุ่มภายในงานและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการของผู้เข้าชมงานและผู้จัดแสดงสินค้า

3. แนวทางปฏิบัติสําหรับผู้เข้าร่วมงาน

 • สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้งดการเข้าร่วมงาน และพบแพทย์ทันที
 • สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร งดการรวมกลุ่ม และหลีกเลี่ยงการตะโกน
 • ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ก่อนและหลังใช้บริการ หรือหลังจากสัมผัสจุดสัมผัสรวมหรือสิ่งของ เครื่องใช้ เมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที
 • ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่จัดงานอย่างเคร่งครัด
มาตรการลดความแออัดระหวางที่จัดกิจกรรม
 • จํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน การจัดคิวเข้าชมงานเป็นรอบ
 • กระจายจุดบริการต่าง ๆ เช่น จุดประชาสัมพันธ์ จุดเข้า-ออก จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหาร
 • จัดระบบลงทะเบียนล่วงหน้า จัดรูปแบบเวทีโดยใช้จอขนาดใหญ่ เพื่อให้การรับชมได้ทั่วถึงชัดเจนเพื่อลดความแออัด
 • ลดระยะเวลาหรือเหลื่อมเวลาเปิดและปิดการจัดแสดงดนตรีหรืออีเวนท์ หรือจัดให้มีการรับ-ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หากทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ทั้งเจ้าของสถานที่ ผู้จัดงาน ศิลปิน ทีมงาน ผู้เข้าร่วมงาน และคนดู แน่นอนว่าปัญหาต่าง ๆ จะไม่เกิดขึ้น และไม่มีเหตุการณ์ยุติหรือยกเลิกการแสดงกลางคัน เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตใหญ่ที่ผ่านมา

ข้อมูล : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข