5 ปัญหาที่ประชาชนอยากให้การเมืองเร่งแก้

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ เรื่องการเมืองกับความสุขของประชาชน โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,144 คน และเมื่อถามถึงบทบาทการเมืองใดที่จะทำให้ประชาชนมีความสุข ซึ่ง 5 อันดับแรก ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ อันดับ 1 คือแก้ปัญหาปากท้อง เพิ่มรายได้ประชาชน อันดับ 2 คือเป็นตัวแทนช่วยลดความขัดแย้งในสังคม ทำให้บ้านเมืองสงบสุข อันดับ 3 คือหาคนซื่อสัตย์สุจริตทำงานการเมือง อันดับ 4 คือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่อเนื่อง อันดับ 5 คือเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ แต่ที่น่าพิจารณานั่นก็คือปัญหาอะไรที่ประชาชนต้องการให้การเมืองแก้ไขเร่งด่วน ซึ่ง 5 อันดับสูงสุดมีดังนี้

อันดับ 5 : 58.2% ปัญหาการศึกษา

จากผลการทดสอบ PISA ปี 2015 ประเทศไทยได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว ประชาชนกว่า 58.2% จึงมองว่าระบบการศึกษาไทยเป็นอีกหนึ่งประเด็นปัญหาของประเทศ และอยากให้ภาคการเมืองเร่งแก้ไข เป็นอันดับที่ 5 เพราะขณะนี้ทุกตัวชี้วัดต่างระบุขีดความสามารถของเด็กนักเรียน ครู โรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่เริ่มถดถอยลงตามลำดับ ทำให้ทุกคนต่างกังวลว่าการศึกษาไทยกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติ

อันดับ 4 : 61.9% ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน

คนไทย 61.9% อยากให้เร่งแก้ไขเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นอันดับที่ 4 เนื่องจากทุกวันนี้ยังมีผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรให้เห็นอยู่เป็นประจำ อีกทั้งกฎหมายไม่รุนแรงพอที่จะเอาผิดกับคนที่ฝ่าฝืนกฎจราจรได้ ซึ่งวิธีแก้ไขอาจจะเริ่มได้จากการปลูกฝังให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด กระตุ้นให้มีจิตสำนึกในการขับขี่รถบนท้องถนน รณรงค์ห้ามฝ่าฝืนกฎจราจร และออกกฎหมายลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง

อันดับ 3 : 65.5% ปัญหาอาชญากรรม

ปัญหาอาชญากรรมและความไม่ปลอดภัย เป็นสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่มองว่าเป็นการกระทำที่ผิด และควรได้รับบทลงโทษอย่างสาสม ประชาชนถึง 65.5% จึงระบุว่าปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขโดยด่วนจากภาคการเมือง เป็นอันดับที่ 3 โดยสาเหตุและปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย มักเกิดมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ หรือเทคโนโลยี ซึ่งแนวทางการแก้ไขเพื่อลดอาชญากรในสังคมไทย ที่สามารถทำได้ก็คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และพัฒนาระบบการศึกษา

อันดับ 2 : 67.2% ปัญหายาเสพติด

ปัญหาที่ประชาชน 67.2% อยากให้ภาคการเมืองเร่งแก้ไข เป็นอันดับที่ 2 นั่นก็คือ ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดหนักในชุมชนและสถานบันเทิง ด้วยประเทศไทยประสบกับปัญหายาเสพติด ทั้งในด้านการเป็นพื้นที่ผลิต ค้า แพร่ระบาด และเป็นทางผ่านยาเสพติด ปัจจุบันมีผู้ติดยาเสพติดเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกัน เริ่มจากการป้องกันโดยให้การศึกษาความรู้ เรื่องพิษภัยและโทษของยาเสพติดแก่ประชาชน ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน อย่างต่อเนื่อง

อันดับ 1 : 83.7% ปัญหาค่าครองชีพ

จากประชาชนที่ทำแบบสำรวจทั้งหมด 1,144 คน มีผู้เห็นตรงกันว่าปัญหาค่าครองชีพ เป็นเรื่องที่ภาคการเมืองควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน เป็นอันดับที่ 1 ถึง 83.7% เพราะปัจจุบันข้าวของแพงขึ้นแต่รายได้ตกต่ำลง ทำให้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย อีกทั้งไม่ว่าจะมีฐานะอยู่ในระดับใดก็ตาม ทุกคนต่างมีหนี้สิ้นติดตัวเหมือนกันหมด ซึ่งวิธีการแก้ไขที่ภาคการเมืองจะเข้ามาช่วยเหลือได้นั้น อาจเริ่มต้นได้จากปลูกฝังวินัยในการใช้จ่าย ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเฉพาะหน้า สร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชน หรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ผอ. สำนักวิจัยซูเปอร์โพล ได้กล่าวไว้ว่า ผลวิเคราะห์ความสุขของประชาชน เมื่อนึกถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองขณะนี้ พบว่า ค่าคะแนนความสุขผ่านเส้นแบ่งกลางความสุขของประชาชนอย่างฉิวเฉียด คือความสุขของประชาชนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.14 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ดังนั้นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง ต้องเร่งรีบปรับท่าทีใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน