She Feeds the World ประเทศไทย

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับองค์การแคร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้การสนับสนุนจาก มูลนิธิเป๊ปซี่โค จัดงานพิธีเปิดโครงการ “She Feeds the World ประเทศไทย” ที่มุ่งส่งเสริมด้านการเกษตรแก่เกษตรกรหญิงและเยาวชนคนหนุ่มสาว หรือที่เรียกว่า “เกษตรกรรุ่นใหม่” ที่มีอายุระหว่าง 17-45 ปี ในพื้นที่ 5 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน น่าน และพะเยา โดยเป็นสื่อกลางในการช่วยประสานภาคีเครือข่าย และเข้าสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรหญิงและเกษตรกรคนรุ่นใหม่ เพื่อต่อยอดพัฒนาระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืน และทำงานร่วมกับองค์กรชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้คนในพื้นที่เข้าถึงโภชนาการที่ดี มีน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ มีความมั่นคงด้านอาหารและรายได้จากภาคการเกษตร

จุดเริ่มต้นของโครงการ She Feeds the World ประเทศไทย สืบเนื่องมาจากปัญหาภาคการเกษตรในประเทศไทย ที่เกษตรกรในตลาดแรงงานมีรายได้ต่ำที่สุดและมีการเติบโตช้าที่สุดเมื่อเทียบกับภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ เพียงร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งอีกปัญหาสำคัญของเกษตรกรไทยในปี พ.ศ. 2560  ที่พบว่า ร้อยละ 40 ของครัวเรือนไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง ร้อยละ 42 สามารถเข้าถึงน้ำเพื่อการเกษตรและมีเพียงร้อยละ 26 เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบชลประทานได้

จากปัญหาและปัจจัยข้างต้นที่กล่าวมา จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการ She Feeds the World ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยั่งยืนและการเกษตรแบบยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศสำหรับเกษตรกรไทยรุ่นต่อไป เสริมสร้างระบบการเกษตรและการตลาดนอกเหนือจากชุมชนผ่านพันธมิตร ความร่วมมือ และนวัตกรรม และสนับสนุนการเสริมพลังของผู้หญิงและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยโดยการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคมและเพศที่เลือกปฏิบัติ

ดร.มลชยา เตชะไพบูลย์ กรรมการมูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวถึงแผนการดำเนินโครงการฯ ว่า “โครงการนี้มีระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2565-2567 เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยโครงการจะมุ่งเน้นเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรหญิงและกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน น่าน และพะเยา ส่งเสริมการสร้างระบบการเกษตรและการตลาดเพื่อเกษตรกรรายย่อย และสนับสนุนการเสริมพลังของผู้หญิงในภาคการเกษตร โดยมูลนิธิรักษ์ไทยได้ประสานหน่วยงานและภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนเกษตรกรหญิงและเกษตรกรคนรุ่นใหม่ภายใต้โครงการนี้ พร้อมทั้งร่วมกับองค์กรชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้คนในพื้นที่เข้าถึงโภชนาการที่ดี มีน้ำสะอาดอย่างเพียงพอเพื่อทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค ตลอดจนมีความมั่นคงทางอาหารและมั่นคงทางรายได้อีกด้วย”

โครงการ She Feeds the World ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก มูลนิธิเป๊ปซี่โค ที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาของเกษตรกรหญิงและเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งกำลังส่งผลกระทบในระดับประเทศ และเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ทางมูลนิธิเป๊บซี่โคต้องเข้ามาช่วยแก้ไขและสนับสนุน “ด้วยพันธกิจหลักของมูลนิธิเป๊ปซี่โคที่มีต่อการจัดการกับระบบอาหารในระดับโลก เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน” คุณซีดี กลิน ประธานมูลนิธิเป๊ปซี่โคกล่าว “ด้วยความร่วมมือกับองค์การแคร์ มูลนิธิเป๊ปซี่โคมีความมุ่งมั่นที่จะขยายโครงการ She Feeds the World เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกรหญิงและเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยั่งยืน และกำหนดบรรทัดฐานทางเพศใหม่ในการเกษตร”

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ที่ [email protected]