Thursday, June 13, 2024
Home Tags บันไดเลื่อน

Tag: บันไดเลื่อน

บันไดเลื่อน/ทางเลื่อน จุดไหนอันตราย และใช้งานอย่างไรให้ปลอดภัย

เรื่องของความปลอดภัยในการใช้บันไดเลื่อน (และทางเลื่อน) ถูกนำกลับมาพูดถึงอีกครั้ง ว่ามีจุดไหนที่เสี่ยงอันตรายบ้าง และจะต้องใช้งานอย่างไรให้ปลอดภัย