Thursday, June 13, 2024
Home Tags ธาตุดิน

Tag: ธาตุดิน

ราศีไหนอยู่ในธาตุใด และมีลักษณะอย่างไร

ใน 12 ราศีถูกแบ่งด้วยว่าแต่ละราศีนั้นอยู่ในธาตุอะไร การรู้ธาตุของตนเอง จะทำให้ทราบถึงอารมณ์และลักษณะที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง มาดูว่าแต่ละราศีนั้นอยู่ในธาตุอะไร