Tuesday, August 9, 2022

สัมภาษณ์พิเศษ : “ผมภูมิใจที่เป็นคนไทย” อเล็กซ์ อัลบอน

"ผมภูมิใจที่เป็นคนไทย" อเล็กซ์ อัลบอน

คุยกับ ครูเป็ด “เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง” กับ ธุรกิจยิมมวยและศิลปะมวยไทยกับการออกกำลังกาย

คุยกับ "เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง" อดีตนักมวยไทยชื่อดัง ที่ทุกวันนี้หันมาจับธุรกิจยิมมวยเพื่อถ่ายทอดศิลปะมวยไทยให้สืบทอดต่อคนรุ่นหลังไม่ให้จางหายตามกาลเวลา

ปัญหาราคาค่าโดยสารขนส่งสาธารณะต่อชีวิตคนเมือง โดย ดร.สุเมธ

ดร.สุเมธ องกิตติกุล ตอบปัญหาประเด็นการขึ้นราคาและการพํฒนาบริการของข่นส่งมวลชน

ปรากฏการณ์การเมืองกับบทบาทในสังคม และ รัฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน โดย อาจารย์ประจักษ์ ก้องกีรติ

บทสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ ในประเด็นความสัมพันธ์ของการเมืองกับชีวิตประจำวัน

สื่อกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อดำรงอยู่ และ การลดความขัดแย้งทางข้อมูล โดย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์

ทุกคนต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองนำเสนอ รับผิดชอบกับสิ่งที่เราเผยแพร่ออกไปในสื่ออะไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องเป็นสื่อมืออาชีพ คุณนำเสนอเรื่องราวในเฟซบุ๊ค ถ้าคุณกล่าวหาโจมตีผู้อื่นที่มันเกิดผลกระทบมันก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายด้วย ขณะเดียวกันก็ก่อความกระทบกับสังคมอื่น ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน

การเมืองกับคนทั่วไป : คุยกับอาจารย์ประจักษ์ ก้องกีรติ ทำไมเราต้องสนใจการเมือง?

การเมืองมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคน แต่เราถูกทำให้เชื่อว่าการเมืองไม่เกี่ยวกับเรา ถ้าเราไม่สามารถแก้ไขความเข้าใจผิดนี้ได้ ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งสามารถผูกขาดอำนาจไปได้เรื่อย ๆ ถ้าเป็นอย่างนี้บ้านเมืองก็จะยากที่จะพัฒนา

วาทกรรมสร้างความขัดแย้งในสังคมไทยกับการดำรงอยู่ : โดย ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง

เรื่องของการส่งไม้ผลัดทางความคิด ระหว่างคนรุ่นใหม่ที่อยากเปลี่ยนแปลงกับคนรุ่นเก่าที่ยึดความสงบ

ทิศทางของประเทศไทยหลังเลือกตั้ง’62 : ความเห็นของ รศ.ดร. ยุทธพร อิสรชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช