4 Soft Skill เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

นอกจากการพัฒนาทักษะความรู้เฉพาะทางอย่าง Hard Skill จะจำเป็นต่อการทำงานแล้ว Soft Skill หรือทักษะทางด้านสังคมและการร่วมงานกับผู้อื่นก็จำเป็นต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานเช่นกัน