เข้าใจตรงกัน! ไม่มีเคอร์ฟิว ไม่งดออกนอกบ้าน

การประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-30 เม.ย. 2563 โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 มีสาระสำคัญว่า

สถานการณ์วิกฤติเช่นนี้ จำเป็นต้องมีศูนย์บัญชาการไว้ที่เดียว เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจน และขจัดปัญหาการทำงานแบบต่างคนต่างทำของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีพล.อ ประยุทธ์ เป็นประธาน และมอบหมายหน้าที่หัวหน้ารับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข >> หัวหน้าสั่งการด้านสาธารณสุข
ปลัดกระทรวงมหาดไทย >> หัวหน้าสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ >> หัวหน้าสั่งการด้านการควบคุมสินค้าและเวชภัณฑ์
ปลัดกระทรวงต่างประเทศ >> หัวหน้าสั่งการด้านการต่างประเทศ และการคุ้มครองช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด >> หัวหน้าสั่งการด้านความมั่งคง การปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ

ทั้งนี้ ศูนย์บัญชาการจะมีการประชุมทุกวัน เพื่อให้รับทราบข้อมูลเป็นภาพรวมเดียวกัน โดยผู้ที่รายงานต่อประชาชนจะเป็นนายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

สำหรับข้อห้ามต่าง ๆ ในพรก.ฉุกเฉิน มีดังนี้

  • ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ปิดพื้นที่เสี่ยง การปิดช่องทางเข้าประเทศ
  • ห้ามกักตุนสินค้า ขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผล
  • ห้ามเสนอข่าวบิดเบือน **จะมีประกาศตามมาภายหลัง

พล.อ ประยุทธ์ ยืนยันว่าพรก.ฉุกเฉินฉบับนี้ ไม่มีการปิดร้านค้าที่จำหน่ายสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ข้อกำหนดดังกล่าวอาจจะสร้างความไม่สะดวกในการดำเนินชีวิต แต่ขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือและเสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19