“พลังใหม่ผู้นำอนาคตโลกสีเขียว” ม.มหิดลฯ จับมือ ม.เอเชียและยุโรป

โลกได้เดินทางมาถึงจุดที่ทุกภาคส่วนจะต้องมี SDGs เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมเป็นตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เดินหน้าร่วมผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย SDGs แห่งองค์การสหประชาชาติทั้ง 17 ข้อให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573

จากที่ได้มีการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ขึ้น ณ ประเทศไทย โดยได้มีการรับรองนโยบาย BCG ให้เป็นเป้าหมายสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บัดนี้ได้ขยายผลสู่ “UI Greenmetric Online Course on Sustainability” ครั้งแรกของโลกที่รวมเอา 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำจากเอเชียและยุโรป ได้แก่ “State University of Yongyakarta” ประเทศอินโดนีเซีย “Diponegoro University” ประเทศอินโดนีเซีย “National Pingtung University of Science and Technology (NPUST)” สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) “Taiwan University” สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมด้วย “Zonguldak Bülent Ecevit University” (ZBEU) สาธารณรัฐตุรกี “6th of October University” สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ “University of Pécs” ประเทศฮังการี และมหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย มาร่วมสร้าง “พลังใหม่ผู้นำอนาคตโลกสีเขียว” ในห้องเรียน SDGs ออนไลน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา ผู้ช่วยคณบดีด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) และประธานสาขาการจัดการที่ยั่งยืน (Managing or Sustainability) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) แกนนำและวิทยากรในการจัดอบรมออนไลน์ “UI Greenmetric Online Course on Sustainability” เปิดเผยว่า หลักสูตรดังกล่าวจะเป็นการเปิดมิติใหม่ของการให้บริการทางวิชาการในโลกไร้พรมแดน ที่ครบพร้อมด้วยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาการอย่างยั่งยืนภายใน 30 ชั่วโมง หรือ 17 สัปดาห์ (13 กันยายน – 31 ธันวาคม 2566)

โดยผู้เรียนสามารถเข้าไปทบทวนบทเรียนได้ตามต้องการในทุกที่ทุกเวลา พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาจากการได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) ที่สามารถใช้เทียบโอนหน่วยกิตได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยที่ไม่ต้องเสียเวลา และงบประมาณ ทั้งค่าใช้จ่ายในการสมัครอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

จุดเด่นของการจัดอบรมอยู่ที่การออกแบบหลักสูตรให้มีการทำโครงการ (Project) ร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรมใน 3 สัปดาห์สุดท้ายของการอบรม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประยุกต์และสร้างสรรค์สู่แนวคิดเปลี่ยนโลกให้เป็นสีเขียว

จัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้ออกแบบสื่อการสอนให้มีคำบรรยายเป็นตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยลดความหลากหลายทางภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากข้อจำกัดในการตีความจากการฟังสำเนียง และออกเสียงที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบทเรียน SDGs ที่เสริมด้วยองค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พูดคุย และอัปเดตงานกลุ่มผ่านโปรแกรม Idle เพื่อเตรียมเสนอโครงการผ่านวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 5 นาที หลังเขียนเสนอ proposal

ร่วมสร้าง “พลังใหม่ผู้นำอนาคตโลกสีเขียว” ร่วมอบรมออนไลน์ “UI Greenmetric Online Course on Sustainability” เป็นรุ่นแรก เพียงมีคุณสมบัติกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 หรือปริญญาโทชั้นปีที่ 1-2 GPA 3.00-4.00 พร้อมมีทักษะทางด้านพียงมีการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้ โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานประกอบ สมัครได้ที่ https://forms.gle/A9WfoZosS8aJzkCE6 

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ [email protected]