Friday, July 26, 2024
Home Tags Low Self-Esteem

Tag: Low Self-Esteem

ภาวะนับถือตัวเองต่ำ ผลเสียที่กระทบทั้งกายและใจ

การมีภาวะนับถือตัวเองต่ำอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ การงาน หรือคุณภาพชีวิตโดยรวม แต่มีหลายวิธีที่สามารถช่วยแก้ไขหรือบรรเทาภาวะนี้ได้ ต้องทำอย่างไรบ้าง