Thursday, January 20, 2022
Home Tags แบบอย่าง

Tag: แบบอย่าง

ลำดับเกียรติยศของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ ที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสําหรับพระราชทานเป็นบําเหน็จแก่ผู้ที่ทำคุณงามความดีแก่บ้านเมือง โดยในปัจจุบัน ถือว่าเป็นสิ่งส่งเสริมเกียรติของบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นต่อส่วนรวม ให้เป็นแบบอย่างที่ควรยึดถือ มิใช่เป็นเครื่องหมายแบ่งแยกชนชั้นแต่อย่างใด

Idol แท้จริงแล้วคืออะไร แค่ชื่อเสียงเพียงพอไหม

คำว่า 'ไอดอล' ที่หลายต่อหลายคนเข้าใจ เป็นไปตามที่คิดกันหรือเปล่า