Friday, May 24, 2024
Home Tags หมดไฟในการทำงาน

Tag: หมดไฟในการทำงาน

ภาวะวิกฤติซ้อนวิกฤติโลก บั่นทอนสุขภาวะของพนักงานในปี 2567

ภาวะวิกฤติซ้อนวิกฤติโลก ส่งผลให้เกิดภาวะหมดไฟในกลุ่มพนักงาน ซึ่งมีนัยสำคัญต่อธุรกิจในปี 2567 โดยเป็นความเสี่ยงสำคัญบางประการที่องค์กรต้องเผชิญในปี 2567