Sunday, October 24, 2021
Home Tags สูญเสียตัวตน

Tag: สูญเสียตัวตน

Lost ชีวิตนี้จะสูญเสียอะไรก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่ตัวเอง!

ไม่ว่าใครจะใจร้ายกับคุณ แต่คุณอย่าใจร้ายกับตัวเอง อย่าให้คนอื่นมาทำลายตัวตนที่มีค่าของคุณ ขอซีรีส์เรื่องนี้และคอลัมน์วันนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคน