Friday, July 26, 2024
Home Tags บำนาญชราภาพ

Tag: บำนาญชราภาพ

เข้าใจตรงกัน! จ่าย “ประกันสังคม” ได้ทั้ง “เบี้ยคนชรา-บำนาญชราภาพ”

รู้หรือไม่? ผู้จ่ายเงินประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40 มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยคนชรา ควบคู่กับการรับเงินบำนาญชราภาพโดยรัฐบาลไม่มีสิทธิ์เรียกเงินคืน