Monday, July 22, 2024
Home Tags บัตรทอง 30 บาท

Tag: บัตรทอง 30 บาท

ถือบัตรทองต้องรู้! 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

รู้จักกับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว "เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพคนไทย" สามารถรับบริการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลภาครัฐทุกแห่งและเอกชนที่เข้าร่วม