Wednesday, October 4, 2023
Home Tags ทำหมัน

Tag: ทำหมัน

ข้อควรปฏิบัติก่อน-หลังทำหมันในสัตว์

ข้อควรรู้และปฏิบัติที่เจ้าของสัตว์ควรคำนึงถึง หากต้องการพาเจ้าตูบหรือน้องเหมียวไปทำหมันที่สถานพยาบาลสัตว์

สวนสาธารณะไม่ใช่สวนสัตว์ “แมวสวนลุม” เลยต้องไป!

“แมวสวนลุม” ถึงคราวต้องหาที่อยู่ใหม่ เมื่อกทม. ยืนยันชัดเจนว่าสวนลุมพินีไม่ใช่ “สวนสัตว์”