Friday, May 24, 2024
Home Tags คดีอาชญากรรม

Tag: คดีอาชญากรรม

“นักอาชญาวิทยา” กับการอ่านใจฆาตกร ผู้ต่อจิกซอว์ในหลายคดี

นักอาชญาวิทยา อาชีพที่หาสาเหตุของการกระทำความผิด กระบวนการกระทำผิด เป็นผู้ต่อจิกซอว์ในหลายคดี จิกซอว์ที่ชิ้นส่วนไม่ครบหรือวางผิดที่ ภาพก็ย่อมไม่สมบูรณ์