Friday, July 26, 2024
Home Tags กลางปี

Tag: กลางปี

เทคนิคบรรลุเป้าหมายประจำปี ใช้ 6 เดือนที่เหลืออยู่ ไปให้ถึงฝัน

ยังมีเวลาเหลืออีก 6 เดือน สำหรับการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตคุณดีขึ้นในทุกทาง และรอบนี้ลองใช้เทคนิคการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ดังนี้