Tuesday, April 16, 2024
Home Tags GMO

Tag: GMO

มนุษย์กับการเป็นอยู่ที่ยากมากยิ่งขึ้นทุกวัน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับพันธุกรรมอาจทำลายโครงสร้างทางสมดุลของธรรมชาติได้ ซึ่งจะเป็นผลร้ายแรงในระยะยามในอนาคต