Sunday, June 23, 2024
Home Tags Fake

Tag: Fake

ข่าวลวง ข่าวจริง และความน่าเชื่อถือของข่าวในยุคปัจจุบัน

ต้องไม่ลืมว่าเป็นทัศนะที่ออกไปจากปากของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประกาศหรือพิธีกรนั้น พวกคุณถูกติดป้ายความน่าเชื่อถือไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว