Thursday, June 13, 2024
Home Tags โรคทางสายตา

Tag: โรคทางสายตา

โรคทางตา ภัยเงียบคนทำงานยุคดิจิทัล

จักษุแพทย์เตือนระวังโรคทางตา ภัยเงียบคนทำงานยุคดิจิทัล เนื่องจากพฤติกรรมการใช้สายตาด้วยการจ้องจอ แสงสีฟ้า รวมทั้งการละเลยการดูแลดวงตาต่อเนื่องเป็นเวลานาน