Wednesday, July 24, 2024
Home Tags ส่งเสริมในการพัฒนาเศรษฐกิจ

Tag: ส่งเสริมในการพัฒนาเศรษฐกิจ

CMMU เผยผลสำรวจคนไทยเสนอใช้ “Soft Power” 3 สิ่งดึงรายได้เข้าประเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) เผยผลสำรวจมุมมองคนไทยในการใช้ “Soft Power” ในการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ เพื่อสร้างพลังของประเทศ