Tuesday, July 23, 2024
Home Tags สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

Tag: สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

ทำความรู้จักกับสิทธิเด็ก 4 ประเภท

ปัจจุบันยังคงมีเด็กและเยาวชนอีกมากมายที่ถูกละเลย ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นปัญหาที่ "ผู้ใหญ่" ไม่ได้ตระหนักถึง "สิทธิเด็ก" มากเท่าที่ควร