Wednesday, April 24, 2024
Home Tags สร้างเรื่อง

Tag: สร้างเรื่อง

เมื่อสื่อเป็นแค่เครื่องมือของ “นักสร้างเรื่อง”

send in the clowns เป็นเรื่องที่ทำกันบ่อย ๆ เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของผู้คนจากหัวหลักไปสนใจเรื่องที่เป็นสีสัน จนลืมไปว่าเรื่องหลักกำลังดำเนินไปในทิศทางใด