Thursday, October 5, 2023
Home Tags นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

Tag: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

“ปัญหาสิ่งแวดล้อม” หน้าที่ใครต้องดูแล?

“เราต้องตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมถึงการฟื้นฟูและบำบัดให้สภาพแวดล้อมกลับมาอยู่ในสภาวะที่น่าอยู่” เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นของทุกคน