Sunday, May 26, 2024
Home Tags นักจิตวิทยา

Tag: นักจิตวิทยา

ความสุขสร้างได้ แค่เราเข้าใจเรา ด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก

"จิตวิทยา" คือทางออก และเป็นตัวช่วยให้มนุษย์ได้เข้าใจตนเอง การที่เรารู้จักตัวเองมากขึ้นจะส่งผลให้เรานั้นสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในทางที่ดีขึ้นได้