Friday, July 19, 2024
Home Tags ซี ทวินันท์

Tag: ซี ทวินันท์

ทีเคพาร์ค เผยแนวโน้มคนไทยอ่านออนไลน์มากขึ้น

ทีเคพาร์ค เผยแนวโน้มคนไทยอ่านออนไลน์มากขึ้น ชี้ Gen Z นิยมอ่านหนังสือ เพิ่มขึ้นกว่า 200% ดันแอปฯ “TK Read” สร้างการเข้าถึง สร้างอนาคตเด็กไทย ลดช่องว่างการเรียนรู้