Thursday, January 20, 2022
Home Tags คนตัวเล็ก ๆ

Tag: คนตัวเล็ก ๆ

ฟังเสียงคนตัวเล็ก ๆ บ้าง

ปัญหาใหญ่สุดของการสื่อสาร คือการรับฟังเพื่อตอบโต้ ไม่ได้รับฟังเพื่อทำความเข้าใจ จึงอยากให้ผู้มีอำนาจทั้งหลายลองเงี่ยหูรับฟังเสียงคนตัวเล็กบ้าง