Thursday, May 23, 2024
Home Tags ข้อมูลบิดเบือน

Tag: ข้อมูลบิดเบือน

เขียน “เรซูเม่” เกินจริงส่งผลอะไรต่อคนสมัครงาน

ผู้สมัครงานหลายคนมักจะกรอกความสามารถของตนเองเกินจริงในใบสมัครงาน ที่ทำกันบ่อยคือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งการเขียนเรซูเม่เกินจริงจะส่งผลอะไรต่อผู้สมัครบ้าง