Friday, July 19, 2024
Home Tags การตลาดแบบ Affiliate

Tag: การตลาดแบบ Affiliate

การเล่นกับความพึงใจของมนุษย์

ผู้คนตระหนักผลกระทบด้านลบอันเกิดจากโซเชียลมีเดียมากขึ้นกว่าอดีต แบรนด์ต้องพิจารณาการใช้ Influencer ให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้ภาพจำและความน่าเชื่อถือสูญหายไป