Monday, July 22, 2024
Home Tags กลุ่มวัยทำงาน

Tag: กลุ่มวัยทำงาน

“โรคจิตเภท” 1 ใน 5 โรคจิตเวชที่พบบ่อยในวัยทำงาน

โรคจิตเภท เป็น 1 ใน 5 โรคทางจิตเวชที่พบบ่อยในวัยทำงาน เกิดจากความผิดปกติของสมอง ส่งผลให้มีความคิดและการรับรู้ที่ผิดปกติไปจากเดิม มีความรุนแรงที่ต้องรีบรักษา