ระบาดใหม่เยียวยาใหม่ รัฐเตรียมมาตรการเยียวยาอย่างไรบ้าง

จากการที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (12 ม.ค. 64) ได้มีการหารือถึงประเด็นการเยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในระลอกใหม่ เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการการควบคุมโรค โดยเฉพาะกลุ่มคนประกอบอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบ ที่ไม่สามารถหารายได้ได้ในช่วงที่สถานการณ์โรคระบาดกลับมาระบาดรุนแรงเป็นวงกว้างอีกครั้ง

โดยมาตรการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในรอบนี้ จะใช้ชื่อโครงการว่า “เราชนะ” (รอบที่แล้ว เราไม่ทิ้งกัน) เบื้องต้นจะให้เงินเยียวยาคนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 โดยจะพยายามบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่เหมาะสมครอบคลุมคนทุกกลุ่ม แต่ทั้งนี้เรื่องหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเงินเยียวยาในรอบนี้ จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในวันอังคารหน้า (19 ม.ค.)

สำหรับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในรอบใหม่นี้ คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนหลังจากได้ข้อสรุปในการประชุมสัปดาห์หน้า คือน่าจะภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ ส่วนประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดคือสิ้นเดือนมกราคม หรือช้าที่สุดคือต้นเดือนกุมภาพันธ์

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการการเยียวยาเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 คือ มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชน มีรายละเอียดดังนี้

มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า กำหนดช่วยเหลือเป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 ในกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 150 หน่วย จะฟรี 90 หน่วยแรก กลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย จะปรับขั้นส่วนลดใหม่ และกิจการขนาดเล็ก ฟรี 50 หน่วยแรก

มาตรการช่วยเหลือค่าน้ำประปา กำหนดช่วยเหลือ เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 โดยจะลดค่าน้ำประปาลง 10 เปอร์เซ็นต์สำหรับที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก

มาตรการช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ต มอบหมายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ประสานขอความร่วมมือผู้ให้บริการพิจารณากำหนดมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในครัวเรือน