เดินทางจากต่างประเทศ “เข้าไทย” ได้ ศบค. ให้เพิ่มเติม 6 กลุ่ม

จากการที่ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประชุมไปเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2563 มีมติให้ผ่อนคลายให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศสามารถเข้าเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยอนุญาตเพิ่มเติมอีก 6 กลุ่ม ดังนี้

1. นักกีฬาต่างชาติ

เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-16 ตุลาคม เส้นทางการแข่งขันจะผ่านจังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี

2. นักบินและลูกเรือของการบินไทย

เป็นเที่ยวบินรับคนไทยกลับประเทศ (Repatriation Flight) เส้นทางสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบินในช่วงเวลาที่ไปสหรัฐอเมริกา ที่ประชุมอนุมัติให้ดูแลบุคคลสัญชาติไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินพิเศษนี้ รวมถึงรับนักกีฬาเข้ามาในประเทศ มีจำนวนประมาณ 340 คน

3. ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant)

เป็นนักธุรกิจที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศ แต่ต้องไม่มีใบอนุญาตทำงานประเภทต่าง ๆ เลย เนื่องจากมีคนเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องเข้ามาในประเทศเพื่อประโยชน์ในการดำเนินภาคธุรกิจแต่ยังไม่สามารถเข้ามาได้ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ต้องแสดงสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน มีเงินหมุนเวียนในบัญชีไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท

4. ผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับกลุ่ม Long Stay

เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทวีซ่าพิเศษ (Special Tourist Visa) เงื่อนไขเบื้องต้นคือ เมื่อเข้ามาในประเทศไทยแล้วจะต้องถูกกักตัว 14 วัน ในจังหวัดที่กำหนด แต่สามารถเดินทางออกนอกที่พักได้ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร หากผลการตรวจเชื้อเป็นลบจึงจะสามารถท่องเที่ยวนอกรัศมีที่กำหนดได้ สามารถอยู่ในประเทศได้นาน 90 วัน ขอต่อวีซ่าเพิ่มได้ 2 ครั้ง รวมสามารถอยู่ในประเทศได้นาน 270 วัน หากนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางข้ามจังหวัด จะต้องถูกจำกัดพื้นที่อีกครั้ง เป็นระยะเวลา 7 วัน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้ดูแลตามเงื่อนไข คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ

5. ผู้ถือบัตร APEC Card

คือผู้ที่เป็นนักธุรกิจที่มีการคัดกรองและได้รับการยอมรับจากประเทศในกลุ่มประเทศ APEC (ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC)) 18 ประเทศ นำร่องบุคคลจาก 8 ประเทศที่มีความเสี่ยง COVID-19 ต่ำ คือ จีน เกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มีจำนวนประมาณ 1 แสนคน อนุญาตเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มีระยะเวลาพำนักในไทยได้ 60-90 วัน ไม่สามารถขยายอายุได้

6. ผู้ที่ประสงค์จะพำนักทั้งระยะสั้นและยาว

เป็นผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศ คนกลุ่มนี้สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ 60 วัน ขอต่อเพิ่มได้ 30 วัน โดยต้องแสดงบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน มีเงินหมุนเวียนในบัญชีไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท โดยผู้พิจารณาอนุญาตคนกลุ่มนี้คือกระทรวงการต่างประเทศ

การที่ประเทศไทยเปิดประเทศให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ ก็เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งนี้ มาตรการผ่อนคลายทั้งหมด ยังคงมาตรการกักตัวเวลา 14 วัน ตามสถานที่ที่รัฐกำหนด เริ่มตั้งแต่ปลายเดือน ก.ย. นี้ หากมาตรการนี้ประสบความสำเร็จ ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยที่อยู่ในช่วงซบเซาได้