วัดราชบพิธฯ เปิดให้ปชช.เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช 13-15 ก.พ.

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีพิธีสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

โดยพระนามสมเด็จพระสังฆราชที่จารึกในพระสุพรรณบัฏคือ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขุมธรรมวิธานธำรง สกลมหาสงฆปริณายก ตรีปิฎกธราจารย อัมพราภิธานสังฆวิสุต ปาพจนุตตมสาสนโสภณ กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ วิสารทนาถธรรมทูตาภิวุฒ ทศมินทรสมมุติปฐมสกลคณาธิเบศร ปวิธเนตโยภาสวาสนวงศวิวัฒ พุทธบริษัทคารวสถาน วิบูลสีลสมาจารวัตรวิปัสสนสุนทร ชินวรมหามุนีวงศานุศิษฎ บวรธรรมบพิตร สมเด็จพระสังฆราช”

ทั้งนี้ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เปิดให้พุทธศาสนิกชน เฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ ได้ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์นี้ 2 ช่วงเวลา คือ รอบเช้า 09.00-10.00 น. และ รอบบ่าย 14.00-16.00น.
ภาพจาก alittlebuddha.com